Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Biológia 2. ročník (99 hodín)

Všeobecné vlastnosti živých sústav 2
Všeobecné vlastnosti živých sústav
Organizácia živých systémov
Stavba a organizácia tela živých organizmov - bunka 3
Bunková teória. Chemické zloženie bunky
Tvar, veľkosť a základné štruktúry bunky
Všeobecná štruktúra eukaryotickej bunky
Stavba a organizácia tela živých organizmov - stavba rastlinného tela 4
Rastlinné pletivá
Vegetatívne orgány – koreň
Vegetatívne orgány – stonka, list
Reprodukčné orgány – kvet, plod, semeno
Stavba a organizácia tela živých organizmov - stavba živočíšneho organizmu 8
Tkanivá – základné typy
Prehľad orgánových sústav – krycia sústava
Oporná a pohybová sústava
Tráviaca sústava
Regulačné mechanizmy – hormonálna sústava
Riadiace sústavy – nervová sústava bezstavovcov
Riadiace sústavy – nervová
Sústava stavovcov
Zmyslové orgány
Životné prejavy organizmov – Metabolické procesy 3
Bunkový metabolizmus a enzýmová katalýza
Príjem a výdaj látok bunkou
Prenos energie v bunke
Životné prejavy organizmov – Metabolické procesy rastlín 6
Metabolizmus rastlín
Výživa rastlín – autotrofia, heterotrofia, mixotrofia
Fotosyntéza – podmienky, priebeh, význam
Svetelná a syntetická fáza fotosyntézy
Dýchanie rastlín
Vodný režim rastlín
Životné prejavy organizmov – Metabolické procesy živočíchov 6
Spôsob výživy živočíchov a činnosť orgánov tráviacej sústavy
Dýchanie živočíchov
Transport látok – telové tekutiny
Obranné mechanizmy a imunita
Obehová sústava
Vylučovanie
Životné prejavy organizmov – Rozmnožovanie, rast a vývin 9
Nepohlavné a pohlavné rozmnožovanie
Bunkový cyklus
Mitóza
Meióza
Rodozmena – striedanie pohlavného a nepohlavného rozmnožovania
Opelenie a oplodnenie semenných rastlín
Ontogenéza rastlín
Formy pohlavného a nepohlavného rozmnožovania živočíchov
Ontogenéza živočíchov
Dedičnosť a premenlivosť - Podstata dedičnosti 1
Úvod do genetiky
Dedičnosť a premenlivosť - Molekulárne základy genetiky 4
Stavba a druhy nukleových kyselín
Uloženie genetickej informácie
Syntéza nukleových kyselín
Realizácia genetickej informácie
Dedičnosť a premenlivosť - Základy bunkovej dedičnosti 4
Stavba a druhy chromozómov
Dedičnosť prokaryotických buniek
Meióza a jej dôsledky
Mimojadrová dedičnosť
Dedičnosť a premenlivosť - Mendelove pravidlá dedičnosti 7
Monohybridizmus
Dihydrizizmus
Mendelove zákony
Neúplná dominancia
Spätné kríženie
Väzba génov
Dedičnosť polygénnych znakov
Dedičnosť a premenlivosť - Dedičnosť a pohlavie 2
Chromozómové určenie pohlavia
Dedičnosť viazaná na chromozóm
Dedičnosť a premenlivosť - Premenlivosť organizmov – mutácie 4
Nededičná premenlivosť
Dedičná premenlivosť
Príčiny mutácií a ich význam
Génové manipulácie
Dedičnosť a premenlivosť - Genetika človeka 3
Metódy genetiky človeka
Dedičnosť znakov a vlastností
Dedičné choroby a dispozície
Praktické cvičenia - Práca v biologickom laboratóriu 3
Zásady bezpečnosti v biologickom laboratóriu
Stavba a druhy mikroskopov, zásady mikroskopovania, príprava natívneho preparátu
Praktické cvičenia -Stavba a organizácia tela živých organizmov 14
Pozorovanie rastlinnej a živočíšnej bunky
Pletivá (krycie, vodivé, základné)
Anatomická a morfologická stavba koreňa, stonky, listu
Živočíšne tkanivá
Stavba a typy cievnej a tráviacej sústavy
Stavba a typy vylučovacej a rozmnožovacej sústavy
Stavba a typy nervovej a zmyslovej sústavy
Praktické cvičenia -Životné prejavy organizmov 8
Osmóza a difúzia
Fotosyntéza a dýchanie
Stavba kvetu, súkvetia, kvetné vzorce
Plody, druhy plodov
Praktické cvičenia - Dedičnosť a premenlivosť 8
Riešenie príkladov z molekulárnej genetiky
Riešenie príkladov monohybridného kríženia
Riešenie príkladov dihybridného kríženia
Genetika populácií

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028