Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Smernica č. 003/2015/S UHK BBSK

Smernica č. 003/2015/S UHK BBSK rieši Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach BBSK.

Zodpovednou osobou pre účely zákona a tejto smernice je hlavný kontrolór Útvaru hlavného kontrolóra BBSK.

Podnet je možné podať:
a) elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk
b) poštou zaslanou na adresu

Úrad BBSK
hlavný kontrolór
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Na obálke je potrebné uviesť upozornenie "Do rúk hlavného kontrolóra - neotvárať."


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028