Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Slovenský jazyk a literatúra 2. ročník (99 hodín)

Lyrická poézia – druhy lyriky 6
Spoločenská a ľúbostná lyrika
Štylisticko-lexikálna rovina lyrických básní
Čítanie a interpretácia lyrických básní
Lyrická poézia – štylizácia 5
Jazykovo-štylistický plán lyrickej poézie
Žánre a strofické formy
Čítanie a interpretácia lyrických básní
Tvarová / morfologická rovina jazyka 15
Slovné druhy
Gramatické kategórie
Práca s textom
Písomné slohové práce a kontrolné diktáty 1
Kontrolný diktát
Epická poézia 6
Časomerná poézia
Epos
Čítanie a analýza epickej poézie
Slohové postupy 7
Opisný slohový postup
Výkladovo-úvahový slohový postup
Práca s textom
Funkčné jazykové štýly 6
Umelecký štýl
Náučný štýl
Práca s textom
Vybrané slohové útvary 6
Vybrané útvary opisného slohového postupu
Práca s textom
Písomné slohové práce a kontrolné diktáty 4
Kontrolná písomná slohová práca
Krátka epická próza 2
Vnútorný monológ
Čítanie a interpretácia diel krátkej epickej prózy
Skladobná / syntaktická rovina jazyka 18
Vetné členy
Vetné sklady a vetné vzťahy
Veta
Súvetie
Polovetné konštrukcie a modifikácia vetnej stavby
Nadvetná syntax
Práca s textom
Písomné slohové práce a kontrolné diktáty 1
Kontrolný diktát
Dramatická literatúra – všeobecné otázky 8
Dráma ako literárny druh
Členenie drámy
Čítanie a interpretácia dramatický textov
Dramatická literatúra – komická dráma 6
Komédia ako pojem
Typy komiky a postava
Čítanie a interpretácia veseloherných textov
Vybrané slohové útvary 6
Vybrané útvary výkladovo-úvahového slohového postupu
Práca s textom
Písomné slohové práce a kontrolné diktáty 2
Kontrolné písomné slohové práce

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028