Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

RUSKÝ JAZYK - 2.ročník

2.cudzí jazyk B1 - začiatočníci
učebnica RADUGA
Tematický celok: V škole
Téma/Názov celku Obsahový štandard
Zuzka sa chce zapísaťdo kurzu RJ Posluch s porozumením a čítanie :Ako sa zapísať do kurzu
Ako sa prihlásiť do kurzu Lexika:Nové výrazy o škole
Ako sa orientovať v škole Ústny prejav: Orientácia v šk. budove
Kedy sa začína a končí vyućovanie Gramatika: Radové číslovky v 1. a v 6.páde
Výslovnosť ž,š Posluch a opakovanie:Správna výslovnosť ruského ž,ś
Vyjadrenie dátumu Lexika: Mesiace v roku
Vykanie Ústny prejav: Vyjadrenie vykania v rus a slov škole
Kto kde bol a čo robil Gramatika: Minulý čas ruských slovies
Zhrnutie učiva Písomný prejav:Precvičenie učiva v pracovnom zošite a násl.test
Upevnenie učiva Výslovnosť:Pohyblivý prízvuk
Tematický celok: Na vyučovaní
Téma/Názov celku Obsahový štandard
Na vyučovaní a cez prestávky Posluch a čítanie:Na vyuč,cez prestávku a po vyučovaní
Aký má kto rozvrh hodín Lexika: Vyučovacie predmety a rozvrh hodín
Aké má kto obľúbené predmety Ústny prejav: Výslovnosť mäkkého č
Po vyučovaní Gramatika: Skloňovanie zámen kto,čo
Na aký predmet sa pripravujeme Gramatika: Predložkové väzby odlišné od slovenčiny po, posle
Z akého predm píšeme kon prácu Posluch a čítanie:Intonácia opytovacích viet
Skloňovanie pod mien Gramatika:Skloňovanie v jedn. č. pod. mená magazín, partfeľ, škola, nedeľa
Skloňovanie pod mien Gramatika:Skloňovanie podst.mien vzor ""fotografia""
Zhrnutie Práca s neznámym textom : Situačné dialógy
Upevnenie učiva Písomný prejav: Precvičovanie v pracovnom zošite
Tematický celok: Ako sa niekam dostať
Téma/Názov celku Obsahový štandard
Ako sa orientovať v meste Posluch a čítanie: Ako a kde pôjdeme, na čom
Ako sa tam dostaneme Lexika: Cestovanie a dopravné prostriedky
V metre Ústny prejav: situačné dialógy
Na ulici Posluch a opakovanie: Výslovnosť ruského šč
Čo kto hľadá ,čo nemôže nájsť Gramatika: Čítanie predložky spolu so slovom
Čím kto ide, śiel,ako sa pýtať Ústny prejav: Dialógy podľa situačnýh obrázkov
Slovesá pohybu Gramatika: Časovanie slovies pohybu idti,jéchať
Infinitívne vety Gramatika: Ako sa dostať? Čo kúpiť? Komu zavolať?
Časovanie nepravidelných slovies Gramatika: Sloveso môcť, pomôcť
Práca s neznámym textom Ústny prejav: Samostatná práca s textom a jeho reprodukcia
Zhrnutie Ústny prejav: Ako sa vieme orientovať
Upevnenie učiva Písomný prejav: Precvičenie v pracovnom zošite a kontr test
Tematický celok: V nákupnom centre
Téma/Názov celku Obsahový štandard
V nákupnom centre Posluch a čítanie: Nakupovanie
Čo komu kúpiť Lexika:Ako a čo nakupujeme
Koľko čo stojí Gramatika:Výslovnosť a pravopis ruského c, (tc,dc)
Čo sa komu hodí ,čo kto kúpil Ústny prejav: Situačné dialógy
Kto koho stretol Ústny prejav: Rozhovory podľa obrázkov
Časovanie slovies Gramatika: Časovanie kupiť,sprosiť,vzjať
Skloňovanie podst.m. v 1.a 2.p mn.č. Gramatika.Skloňovnie podst. mien vzor ""magazín,partfeľ,škola""
Pohyblivé o,e v pod m Gramatika: 2.pád mn.č.
4.pád mn.č. životných a neživotných podst.m. Gramatika: Pravidlo - koho stretnúť,čo uvidieť
Zhrnutie Posluch a preklad: Samostatná práca s textom
Upevnenie učiva Písomný prejav: Precvičovanie v pracovnom zošite
Kontrola Kontrolný písomný test
Tematický celok: Hlavné mestá
Téma/Názov celku Obsahový štandard
Hlavné mestá Ruska Posluch a čítanie: Cestujeme do Sankt - Peterburgu
Zaujímavé miesta Lexika: Prehliadka zaujímavostí
Čo si tam chceme pozrieť Ústny prejav: Krátke otázky odpovede
Kto tam uź bol,čo sa mu páčilo Ústny prejav: Situačné dialógy
Intonácia viet Posluch a čítanie: intonácia opytovacích a zvolacích viet
Skloňovanie podstatných mien Gramatika: Skloňovanie podst. mien vzor ""mesto,zdanie""
Nesklonné podstatné mená mená Gramatika: Podstatné mená cudzieho pôvodu kino,metro,kakao...
Väzby s predložkami ""po,posle"" Ústny prejav: Opakovanie predložkových vôzieb pri preklade textu
Rozširujúce texty Ústny prejav: Čítanie a porozumenie,práca so slovníkom
Text pre individuálnu prácu Ústny prejav: Samostatná práca s neznámym textom
Zhrnutie Lexika: Použitie nových výrazov v rozprávaní aj čítaní
Upevnenie učiva Písomný prejav: Precvičenie v pracovnom zošite
Tematický celok: Navštívte Prahu
Téma/Názov celku Obsahový štandard
Navštívte Prahu Posluch a čítanie: Práca s novým textom
Ako podať info zahr turistom Lexika: Pozývame Vás do Prahy
Ktoré miesta možno navštíviť Ústny prejav: História aj súčastnosť Prahy
Ako odpovedať na otázky turistov Ústny prejav: Situačné dialógy
Skloňovanie podst.mien v mn. čísle Gramatika: 1. a 2. pád mn. č. podst. mien vzor ""nedeľa,fotografija""
Skloňovanie podst.mien v mn. čísle Gramatika:1. a 2. pád mn.č. podstatných mien vzor "" mesto,zdanie""
Rozširujúce texty Ústny prejav: Samostatné čítanie, preklad, porozumenie
Zhrnutie Použitie nových výrazov pri samostatnom rozprávaní
Opakovanie Písomný prejav: V pracovnom zošite precvičenie učiva
Záverečné hodnotenie Výstupný test

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028