Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Matematika 2. ročník (119 hodín)

Kombinatorika, pravdepodobnosť 20
Variácie
Permutácie
Kombinácie
Faktoriál, kombinačné číslo
Výrazy a rovnice s faktoriálmi a kombinačnými číslami
Binomická veta
Náhodný jav, pravdepodobnosť javu
Vlastnosti pravdepodobnosti
Opačný jav, doplnková pravdepodobnosť
Nezávislé javy
Geometrická pravdepodobnosť
Pravdepodobnosť okolo nás
Číslo, premenná a počtové výkony s číslami 20
Číselné obory
Racionálne čísla
Iracionálne čísla
Mocniny s prirodzeným exponentom
Druhé odmocniny
Mocniny s celočíselným exponentom
Mocniny s racionálnym exponentom
Výrazy – základné pojmy
Úpravy výrazov
Výrazy s absolútnou hodnotou
Deliteľnosť v obore prirodzených čísel – deliteľ, násobok
Prvočísla a zložené čísla, prvočíselný rozklad
Najväčší spoločný deliteľ, najmenší spoločný násobok
Logika, dôvodenie, dôkazy 15
Výroky – opakovanie
Základy usudzovania
Zovšeobecnenie jednoduchých tvrdení
Priamy dôkaz
Nepriamy dôkaz
Dôkaz sporom
Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 44
Jednoduché úrokovanie, úroková miera
Zložené úrokovanie
Lineárna funkcia, priama úmernosť
Lineárna rovnica, nerovnica, sústava rovníc
Slovné úlohy
Kvadratická funkcia
Kvadratická rovnica
Kvadratická nerovnica
Sústava kvadratickej a lineárnej rovnice
Slovné úlohy
Nepriama úmernosť
Rovnice a nerovnice v súčinovom a podielovom tvare
Mocninové funkcie
Goniometrické funkcie v pravouhlom trojuholníku
Stupňová a oblúková miera
Funkcia sínus a kosínus
Funkcia tangens a kotangens
Planimetria 10
Zhodné zobrazenia
Osová súmernosť
Stredová súmernosť
Posunutie
Otočenie
Rovnoľahlosť, podobnosť
Konštrukčné úlohy
Stereometria 10
Hranaté telesá
Rotačné telesá
Rezy hranatých telies

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028