Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Fyzika 2. ročník (60 hodín)

Gravitačné pole 6
Newtonov gravitačný zákon
Intenzita gravitačného poľa a gravitačný potenciál
Pohyby telies v homogénnom gravitačnom poli
Pohyby telies v radiálnom gravitačnom poli
Vlastnosti kvapalín a plynov 42
Vlastnosti tekutín. Tlak v kvapaline. Pascalov zákon
Archimedov zákon
Meranie hustoty pevného telesa pomocou Archimedovho zákona
Ustálené prúdenie ideálnej kvapaliny
Rovnica kontinuity
Bernoulliho rovnica a jej aplikácie
Riešenie úloh
Meranie výtokovej rýchlosti kvapaliny
Kinetická teória stavby látok
Vnútorná energia telesa a jej zmeny
Teplo. Hmotnostná tepelná kapacita
Kalorimetrická rovnica
Riešenie úloh
Použitie kalorimetrickej rovnice
Prvý termodynamický zákon
Ideálny plyn
Stavová rovnica ideálneho plynu
Izoprocesy s ideálnym plynom
Izoprocesy s ideálnym plynom z energetického hľadiska
Riešenie úloh
Práca plynu
Kruhový dej a jeho účinnosť
Druhý termodynamický zákon
Riešenie úloh
Kryštalické a amorfné látky
Deformácia. Hookov zákon
Teplotná dĺžková a objemová rozťažnosť pevných látok
Teplotná rozťažnosť v praxi
Povrchová vrstva kvapaliny, povrchová energia, sila a napätie
Kapilárne javy
Teplotná objemová rozťažnosť kvapalín
Topenie a tuhnutie
Sublimácia a desublimácia
Vyparovanie, var a kondenzácia
Fázový diagram
Riešenie úloh
Hmotnostné skupenské teplo topenia ľadu
Elektrina a magnetizmus 12
Magnetické pole magnetu a vodiča s prúdom
Magnetická indukcia. Ampérovo pravidlo pravej ruky
Pôsobenie magnetického poľa na vodič s prúdom
Vzájomné silové pôsobenie dvoch priamych rovnobežných vodičov s prúdmi
Pôsobenie magnetického poľa na pohybujúcu sa časticu s elektrickým nábojom
Magnetický indukčný tok
Elektromagnetická indukcia
Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie
Lenzov zákon
Nestacionárne magnetické pole - experimenty
Vlastná indukčnosť cievky
Energia magnetického poľa cievky

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028