Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Nemecký jazyk – 1. CJ pre II. ročník

Pokročilí
Učebný zdroj : Tangram aktuell 2, 3
Časopis Spitze
ORGANIZÁCIA
Téma Obsahový štandard
Orientácia Organizačné pokyny, oboznámenie s učebným plánom a kritériami hodnotenia
Diskusia na tému moje prázdniny
SPOMIENKY
Téma Obsahový štandard
Míľniky života Collage – práca s lexikou
Životopis Posluch s porozumením – doplňovací text
Rozhovory na danú tému
Nácvik písania vlastného životopisu
Slávne osobnosti Popis obrázkov, práca s textom
Préteritum – základné pravidlá tvorenia
Asociácie a spomienky Posluch s porozumením
Práca s posluchovým textom - spojky „als“ a „wenn“
Upevňovanie učiva
Spomienky z detstva Voľné rozprávanie
„Na to nikdy nezabudnem“ História pádu Berlínskeho múra – posluchový text
Plusquamperfektum
Upevňovanie učiva
Berlín – hlavné mesto SRN Pamätihodnosti Berlína – práca s internetom
Prezentácie
Medzi riadkami Časové spojky –precvičovanie
Záverečná písomná práca Testovanie slovnej zásoby, gramatických javov a rečových zručností
Oprava a analýza
„Aktuelles“ in SPITZE Práca s obrázkami
CESTOVANIE A HOTELY
Téma Obsahový štandard
Objavte Lipsko Práca s fotografiami a krátkymi textami
Prenocovanie v cudzom meste Práca s prospektami hotelov a piktogramami – vyhľadávanie informácií
Telefonický rozhovor
Nepriama otázka Posluch s porozumením
Tvorenie dialógov
Formálny list Nácvik písania formálneho listu
Navštívte Graz Posluchový text a práca s plánom mesta
Orientácia v meste
Počasie v Európe Práca s meteorologickou mapou
Tvorenie prídavných mien
Miniprojekt
Ročné obdobia Práca s textom
Autotest Testovanie gramatických javov v spojení s novou lexikou
E –„Tón robí hudbu“ Nácvik piesne
„Aktuelles“ in SPITZE Práca s textom
KOMUNIKÁCIA - VYBRATÉ ZO ŽIVOTA
Téma Obsahový štandard
Ľudia v rôznych situáciách Rozprávanie podľa obrázkov,
Posluch s porozumením
V obchodnom dome – tvorenie dialógov
Zísavanie rôznych druhov informácií Diskusia
Komunikácia medzi spolužiakmi Anketa – tvorenie, realizácia
Návšteva knižnice Goethe-inštitútu Interaktívna hodina- medziľudské vzťahy
Zoznámenie sa multimediálnym fondom knižnice
Internet v škole Práca s inzerátmi, odpovede na podnety
„Aktuelles in SPITZE“ Čítanie s porozumením
Vianočné zvyky, tradície
Polročná písomná práca Testovanie gramatiky a lexiky
Testovanie písomného prejavu
Analýza testu
MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY
Téma Obsahový štandard
Hľadanie partnera Práca s inzerátmi
Posluch s porozumením
Nácvik písania
Čo znamená pre teba partnerstvo Zvratné slovesá – práca s textom
Slovesné predložkové väzby
Interwiev - nácvik
„Sám alebo s partnerom..?“ Čítanie s porozumením
Diskusia k textu
Práca s doplnkovým textom/ AB
Upevňovanie učiva
Kontrolný test Testovanie slovnej zásoby, gramatických javov a rečových zručností
Významné udalosti v rodine Tvorba dialógov, posluchové cvičenie
Práca s obrázkami a pozvaniami, Posluch s porozumením
Priatelia pre život Diskusia k téme priateľstvo
Vzťažné zámená a vzťažné vety
Úvaha na tému priateľstvo
Tón robí hudbu Nácvik piesne
Aktuelles in „Spitze“ Práca s doplnkovým textom
FANTASTICÉ A TAJOMNÉ
Téma Obsahový štandard
Osobné zážitky Práca s textom – skupinová práca
Účelové vety a infinitívna konštrukcia „ um.....zu“
Posluch s porozumením – AB
Nácvik písania
Tajomné veci, povery Rozhovory o poverách a klišé – upevňovanie učiva – AB
Nácvik písania
Rozhovory o budúcnosti Obrázok ako podnet na rozprávanie
Posluch s porozumením
Futur I - práca s krátkymi textami
Práca s posluchovým textom
Tón robí hudbu Práca s piesňou
Alternatívna medicína Diskusia k téme, lexika
Čítanie s porozumením, rozšírenie slovnej zásoby
Trpný rod – tvorenie a použitie
Upevňovanie učiva
Opis obrázkov, tvorenie dialógov
Choroby a liečebné prostriedky Práca s textom
Medzi riadkami Čítanie s porozumením – doplňovací text
Kontrolný test Testovanie slovnej zásoby, gramatických javov a rečových zručností
Aktuelles in Spitze Práca s doplnkovými textami
Obrázok ako podnet na rozprávanie

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028