Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Anglický jazyk 2. cudzí jazyk – B1 pre 2.ročník (66 hodín)

Matrix-foundation
Rodina a priatelia U5
Téma Obsahový štandard
Upevňovanie učiva Cvičenia na zopakovanie gramatického a lexikálneho učiva, rečové zručnosti
Dlhý a šťastný život Čítanie s porozumením – odpovede na otázky
Rodina Slovná zásoba – rodinné vzťahy
Prídavné mená Stupňovanie – tvorenie komparatívu a superlatívu, správne použitie tvarov príd. mien - pravidelné a nepravidelné
Priatelia Slovná zásoba – charakterové vlastnosti – priraďovanie k obrázkom, počúvanie s porozumením
Objednanie jedla v reštaurácii Počúvanie s porozumením – názvy jedál, ceny, zdvorilostné frázy
Členy Pravidlá a používanie určitého, neurčitého a nulového člena, precvičenie použitia pravidiel
Písanie – opis osoby Štruktúra a slovná zásoba pri písaní opisu, spájacie výrazy, samostatná tvorba opisu
Upevňovanie učiva Cvičenia na zopakovanie gramatického a lexikálneho učiva, rečové zručnosti
Kontrolný test Testovanie prebratého učiva
Práca v SAC
Práca a povolania U6
Téma Obsahový štandard
Pracovné prostredie Čítanie s porozumením – výber správnej možnosti, spájanie protikladných výrazov, slovná zásoba – štádiá v práci
Modálne slovesá – opisné tvary Tvorenie opisných tvarov modálnych slovies, pravidlá používania – vyjadrenie povinnosti
Precvičovanie použitia modálnych slovies
Správne povolanie Slovná zásoba – druhy povolaní, počúvanie s porozumením, väzby prídavných mien s predložkami
1. školská písomná práca Písanie odporúčaného slohového útvaru
Oprava 1. školskej písomnej práce
Pracovný pohovor Ústny prejav – tvorenie otázok a schopnosť odpovedať pri pracovnom pohovore
Práca v zahraničí Čítanie s porozumením – pravdivé/nepravdivé výroky, práca so slovníkmi
Modálne slovesá Pravidlá v používaní modál. slovesa
Should/ should not – na vyjadrenie rady alebo odporúčania
Písanie – neformálny list Štruktúra a slovná zásoba pri písaní neformál. listu, požiadanie priateľa o informácie
Upevňovanie učiva Cvičenia na zopakovanie gramatického a lexikálneho učiva, rečové zručnosti
Kontrolný test Testovanie prebratého učiva
Hodnotenie práce za 1. polrok
Práca v SAC
Hudba U7
Téma Obsahový štandard
Klasická alebo populárna hudba Slovná zásoba – hudobné štýly, ustálené spojenia, čítanie s porozumením, usporiadanie informácií, odpovede na otázky
Minulý čas priebehový Forma a použitie, tvorenie kladnej, zápornej vety , otázky a krátkej odpovede
Záporné predpony prídavných mien Počúvanie s porozumením – pravdivé/nepravdivé výroky, získať informácie z počutého textu, priraďovanie zápor. predpôn k príd. menám vyjadrujúcim charakterové vlastnosti
Vyjadrenie rezervácie Počúvanie s porozumením – slovná zásoba – rezervácia v hoteli, v reštaurácii, lístkov na koncert, ústny prejav – tvorenie rozhovorov
Hudba a móda Čítanie s porozumením – zisťovanie / priraďovanie informácií k textu
Slovesné väzby Tvorenie a použitie slovesných väzieb: sloveso + infinitív, sloveso + ing tvar
Písanie - príbeh Štruktúra a slovná zásoba, použitie osobných a predmetových zámen pri písaní príbehu podľa obrázkov
Upevňovanie učiva Cvičenia na zopakovanie gramatického a lexikálneho učiva, rečové zručnosti
Kontrolný test Testovanie prebratého učiva
2. školská písomná práca Písanie odporúčaného slohového útvaru
Oprava 2. školskej písomnej práce
Hodnotenie práce za 2. polrok
Práca v SAC

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028