Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Informatika 1. ročník všeobecná (64 hodín)

Informácie okolo nás (30 kreditov) 8
BOZ, poučenie, Pokyny pre prácu v počítačovej sieti
Prihlásenie sa na server
Základy elektronickej pošty
Informácia, údaj, jednotky informácie
Forma kódovania
Prevod medzi desiatkovou a dvojkovou číselnou sústavou
Zber, spracovanie a prezentovanie informácie
Princípy fungovania IKT (20 kreditov) 8
Hardvér, základné pojmy
Základné časti počítača
Vstupné zariadenia
Výstupné zariadenia
Softvér
Operačný systém
Súbory a adresáre
Lokálna počítačová sieť
Komunikácia prostredníctvom IKT (30 kreditov) 14
Počítačová sieť
Internet
Služby internetu
Neinteraktívna komunikácia
Služby internetu
Interaktívna komunikácia
Webové služby
Webový prehliadač
Webové služby
Vyhľadávanie informácií
Služby internetu
Elektronické konferencie
Vyhľadávanie informácií – úlohy
Bezpečnosť na internete
Využitie IKT vo vyučovaní – Textový editor (30 kreditov) 12
Zásady pri písaní textu
Písanie a uloženie textu
Písmo, formát písma
Blok, blokové operácie
Odstavec, formát odstavca
Štýl odstavca
Formát stránky, náhľad a tlač dokumentu
Stĺpcová sadzba, tabulátory
Vkladanie obrázkov do textu, obtekanie
Tvorba a formátovanie tabuliek
Odovzdanie a vyhodnotenie projektov
Využitie IKT vo vyučovaní – Grafický editor (10 kreditov) 4
Grafická informácia – rastrová, vektorová
Práca v grafickej aplikácii
Vytvorenie obrázku
Vloženie obrázku do textu
Využitie IKT vo vyučovaní – Spracovanie zvuku (10 kreditov) 4
Zvuková informácia, formáty
Aplikácie pre prácu so zvukom
Nahrávanie, spracovanie, prehrávanie zvuku
Konverzie zvukových formátov
Využitie IKT vo vyučovaní – Prezentačný software (30 kreditov) 10
Pravidlá a zásady tvorby prezentácie
Aplikácie na tvorbu prezentácie
Snímka, režimy zobrazenia
Spôsoby tvorby prezentácií
Textové polia a obrázky
Vkladanie ďalších objektov
Vkladanie multimediálnych prvkov
Efekty v prezentácii
Tvorba prezentácie
Vyhodnotenie
Informačná spoločnosť (10 kreditov) 6
Softvérová firma
Etika a právo
Riziká informačných technológií
Počítačové vírusy
Antivírusové programy
E-learning

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028