Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Kritériá prijatia uchádzačov do 1. ročníka Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene pre školský rok 2014/2015

Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene s doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prijímacie skúšky uchádzačov, žiakov 9. ročníka ZŠ, do 1. ročníka Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene pre školský rok 2014/2015 sa budú konať 12. mája 2014 (pondelok) a 15. mája 2014 (štvrtok). Uchádzač o štúdium na našej škole sa zúčastní prijímacích skúšok v termíne, ktorý je uvedený na jeho prihláške.

Prijímacie skúšky sa budú konať zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky písomnou formou. Ich náplňou bude obsah učiva uvedených predmetov v rozsahu učebných osnov ZŠ a ich forma bude podobná forme Testovania 9 – 2014.

Prijatých môže byť len toľko uchádzačov, koľko stanovuje plán výkonov určený na školský rok 2014/2015. Do piatich tried 1. ročníka Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene študijného odboru 7902 J gymnázium môže škola prijať 155 žiakov.

 1. Bez prijímacích skúšok bude prijatý ten uchádzač, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy Testovanie 9 – 2014 dosiahne v každom predmete (slovenský jazyk a literatúra, matematika) úspešnosť najmenej 90% . Riaditeľka školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 10 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.
 2. Uchádzači, ktorí nesplnia kritérium prijatia bez prijímacích skúšok, budú robiť prijímacie skúšky podľa uvedených kritérií. Kritériom prijatia týchto uchádzačov bude bodový koeficient, ktorý pozostáva zo súčtu bodov:
  1. za skúšku zo slovenského jazyka a literatúry (maximálne 15 bodov)
  2. za skúšku z matematiky (maximálne 15 bodov)
  3. za prospech zo ZŠ (maximálne 16 bodov)
  4. Prospech zo ZŠ sa vypočíta ako súčet aritmetického priemeru známok za druhý polrok 8. ročníka a aritmetického priemeru známok za prvý polrok 9. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, dejepis, zemepis, matematika, prírodopis, fyzika, chémia a informatika delený dvomi.

     Príklad: aritmetický priemer za druhý polrok 8. ročníka   = 1,50       
            aritmetický priemer za prvý polrok 9. ročníka   = 1,25                                  
                                     1,50 + 1,25     
            prospech zo ZŠ            =  ---------------  = 1,375                                     
                                         2  
           Body, udelené za prospech zo ZŠ
           podľa nižšie uvedenej tabuľky              =  12 bodov    
    

   Gymnázium Ľ. Štúra pri udeľovaní bodov za prospech zo ZŠ vychádza zo známok za jednotlivé predmety, ktoré sú uvedené na prihláške žiaka. Za správnosť údajov na prihláške zodpovedá príslušná ZŠ a zákonný zástupca uchádzača, ktorý podpísal prihlášku. Za prospech zo ZŠ sa body udelia podľa tabuľky:

   Prospech 1,00 1,01-1,10 1,11-1,20 1,21-1,30 1,31-1,40 1,41-1,50
   Body 16 15 14 13 12 11
   Prospech 1,51-1,60 1,61-1,70 1,71-1,80 1,81-1,90 1,91-2,00 2,01-2,10
   Body 10 9 8 7 6 5
   Prospech 2,11-2,20 2,21-2,30 2,31-2,40 2,41-2,50 2,51
   Body 4 3 2 1 0
   Za prospech 2,51 a viac sa body neprideľujú.

  5. za výsledky dosiahnuté v Testovaní 9 - 2014 (maximálne 20 bodov)

  6. Uchádzačovi bude udelených 50% z bodov, ktoré dosiahol dohromady v Testovaní 9 zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

  7. Za umiestnenie v olympiádach a iných súťažiach :
              Za olympiády:
  • - za umiestnenie na 1.- 3. mieste v okresnom, resp. obvodnom kole olympiád z predmetov, ktoré sa počítajú do priemeru známok -
   • za umiestnenie na 1. mieste - 3 body
   • za umiestnenie na 2. mieste - 2 body
   • za umiestnenie na 3. mieste - 1 bod, ďalej uvádzame len body v tvare (3, 2, 1),
  • - za umiestnenie na 1. - 3. mieste v regionálnom, resp. krajskom kole olympiád z predmetov, ktoré sa počítajú do priemeru známok (6, 5, 4),
  • - za umiestnenie na 1. - 3. mieste v slovenskom kole olympiád z predmetov, ktoré sa počítajú do priemeru známok (9, 8, 7),
  • - za umiestnenie na 1. - 3. mieste v medzinárodnom kole z predmetov, ktoré sa počítajú do priemeru známok (12, 11, 10).
             Za súťaže v umeleckých žánroch - umelecký prednes poézie a prózy, rétorika, vlastná literárna tvorba, výtvarné umenie, spev a tanec:
  • - za umiestnenie na 1. - 3. mieste v okresnom, resp. obvodnom kole (3, 2, 1),
  • - za umiestnenie na 1. - 3. mieste v regionálnom, resp. v krajskom kole (6, 5, 4),
  • - za umiestnenie na 1. - 3. mieste v slovenskom, resp. medzinárodnom kole (9, 8, 7).
             Za športové súťaže:
             
  1. v súťažiach individuálnych športov:
   • - za umiestnenie na 1. - 3. mieste v krajskom kole (3, 2, 1),
   • - za umiestnenie na 1. - 3. mieste v rámci Slovenskej republiky, resp. v medzinárodnom kole (6, 5, 4),
             
  2. v súťažiach kolektívnych športov:
   • - za umiestnenie na 1. - 3. mieste v rámci Slovenskej republiky, resp. v medzinárodnom kole (4, 3, 2).

V športových súťažiach budú udelené body za jednotlivé druhy športov (napr. atletika, plávanie, atď.), za najvyššie umiestnenie v jednej z disciplín v danom školskom roku.
Body za rôzne ďalšie súťaže, nové, výnimočné súťaže z jednotlivých predmetov sa budú udeľovať podľa posúdenia riaditeľkou školy.

Body za olympiády a iné súťaže budú udelené za umiestnenie v 8. ročníku ZŠ (školský rok 2012/2013) a v 9. ročníku ZŠ (školský rok 2013/2014). Uchádzač ich získava v každom predmete iba raz v danom období, a to za najvyššie umiestnenie.

Body za olympiády a iné súťaže sa budú udeľovať na základe diplomu alebo potvrdenia, ktoré treba predložiť do 20. 4. 2014. Na potvrdení alebo origináli diplomu musia byť uvedené presné údaje: meno a priezvisko žiaka, pomenovanie olympiády či súťaže, umiestnenie, dátum, právoplatný podpis a pečiatka.

Prijatý bude ten uchádzač, ktorého súčet bodov za skúšku zo slovenského jazyka a literatúry, skúšku z matematiky, za prospech zo ZŠ, za Testovanie 9 - 2014, olympiády a iné súťaže bude aspoň 30 bodov. V prípade, že počet uchádzačov, ktorí splnia uvedené kritérium bude väčší, ako škola môže prijať, uvedená hranica 30 bodov sa zvýši tak, aby počet prijatých uchádzačov sa rovnal počtu uchádzačov, ktorých môžeme prijať.

Kritériá výberu:

 1. pri prijímaní žiakov sa dá prednosť uchádzačom s väčším počtom bodov pred uchádzačmi s menším počtom bodov
 2. v prípade rovnosti bodov rozhoduje o prijatí:
  1. uchádzači so ZPS budú prijatí prednostne,
  2. väčší počet bodov dosiahnutých v Testovaní 9 - 2014,
  3. väčší počet bodov dosiahnutých za prospech zo ZŠ v druhom polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka,
  4. lepší priemer známok zo SJL a MAT v 8. a 9. ročníku,
  5. lepší priemer známok zo SJL a MAT v 6. až v 9. ročníku,
  6. lepší priemerný prospech za 8. až 9. ročník zo všetkých predmetov,
  7. lepší priemerný prospech za 6. až 7. ročník zo všetkých predmetov,
  8. väčší počet bodov dosiahnutých za umiestnenie v olympiádach a iných súťažiach

Na základe získaného počtu bodov prijímacia komisia zostaví poradie uchádzačov o štúdium v piatich triedach študijného odboru 7902 J gymnázium.
Riaditeľka školy zverejní na vstupných dverách školy a na webovej stránke školy www.gymzv.sk/prijimacky zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacích skúšok do troch dní po každom termíne odo dňa konania prijímacích skúšok. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom (bez mena), zoradených podľa najvyššieho dosiahnutého celkového počtu bodov, ktoré uchádzač získal pri prijímacom konaní a informáciu, či vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne, či je predbežne prijatý alebo predbežne neprijatý.
Po 2. termíne konania prijímacích skúšok (po 15. 5. 2014) bude zverejnený zoznam prijatých alebo neprijatých uchádzačov.

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky v riadnom termíne, určí riaditeľka školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo jeho zákonný zástupca riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka strednej školy platia len v školskom roku, pre ktorý sa skúška vykonala.

Číselný kód, pridelený uchádzačovi za účelom spracovania údajov k prijímaciemu konaniu bude uvedený v pozvánke na prijímacie skúšky a na Rozhodnutí o prijatí alebo neprijatí uchádzača na štúdium.
Do 20. mája 2014
riaditeľka školy rozhodne a odošle uchádzačovi Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na štúdium do 1. ročníka Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

Informácie o prijatí alebo neprijatí uchádzačov na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2014/2015 bude škola poskytovať zákonným zástupcom žiakov aj na t. č. 045/5333 920 od 21. mája 2014 v čase od 8.00 do 15.00 hod.

Ďalšie informácie

Zápis uchádzačov prijatých na štúdium bez prijímacích skúšok sa bude konať dňa 30. apríla 2014 od 15.00 hod. do 17.30 hod. na prízemí v klubovni v budove Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene.
Zápis uchádzačov prijatých po vykonaní prijímacej skúšky sa bude konať dňa 23. mája 2014 od 15.00 do 17.30 na prízemí v klubovni v budove Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

V prípade, že sa v tento deň nemôže prijatý uchádzač alebo jeho zákonný zástupca zúčastniť zápisu a uchádzač má záujem študovať na našej škole, v čase do začiatku zápisu je potrebné dohodnúť sa s riaditeľkou školy o náhradnom termíne zápisu.
Na zápis si uchádzač prinesie zápisný lístok vydaný základnou školou a identifikačný doklad - občiansky preukaz, alebo rodný list.

Ak uchádzači splnia kritériá prijatia na štúdium, ale nebudú prijatí pre nedostatok miesta, zákonný zástupca žiaka môže podať odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí riaditeľke školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Uchádzači, ktorých zákonný zástupca podá odvolanie, môžu byť prijatí na štúdium na Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene v rámci autoremedúry v prípade, že sa na štúdium nezapíšu všetci prijatí uchádzači. Zápis žiakov prijatých v rámci autoremedúry sa bude konať 30. mája 2014 od 14.00 do 17.00 hod. na prízemí v kancelárii zástupkýň riaditeľky školy alebo na sekretariáte.

Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v školskom roku 2014/2015 na Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene, bude neplatné.

Rozhodnutie o tom, či sa uskutoční prijímacie konanie v ďalšom termíne, t.j. 17. 6. 2014 (utorok) bude zverejnené najneskôr 6. júna 2014.

Kritériá prijatia uchádzačov do 1. ročníka Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene boli prerokované v pedagogickej rade školy dňa 28. januára 2014.
Rada školy sa vyjadrila ku kritériám prijatia uchádzačov do 1. ročníka Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene na svojom zasadnutí dňa 17. februára 2014.

Vo Zvolene dňa 3. marca 2014 PhDr. Eva Chylová,
riaditeľka školy

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028