Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
23.03.2012

Projekt „Lavice na Lanice“ pre študentov 1. ročníka

V novembri 2011 Nadácia Orange vyhlásila program - Školy pre budúcnosť 2011/2012. Projekt, ktorý sme podali v spolupráci s environmentálnym zoskupením Združenie Slatinka, bol úspešný. Získali sme finančný dar na realizáciu projektu a na zakúpenie potrebných učebných pomôcok.

Tento projekt sa uskutoční vďaka programu Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.

Hlavným cieľom projektu „Lavice na Lanice“ je zmeniť zaužívaný spôsob výučby v predmetoch biológia, chémia a geografia, a získané teoretické vedomosti si overiť v prostredí prírodnej lokality Lanice, ktorá sa nachádza v blízkosti GĽŠ Zvolen.

Pred vlastnou vyučovacou hodinou „vonku“ študenti spracujú zadania o konkrétnom ekosystéme, a formou prezentácií budú svoje poznatky prezentovať v triedach svojím spolužiakom. Na bližšie zoznámenie sa s lokalitou bude slúžiť aj jej vyčistenie od odpadov v marci keď si pripomíname „Svetový deň vody“. Potom priamo v teréne si overia získané vedomosti o fluviálnom reliéfe, budú určovať druhové zastúpenie rastlín, bezstavovcov a stavovcov vo vodnom ekosystéme, a pomocou prenosného chemického laboratória analyzovať znečistenie vody, pH vody a iné.

Na záver absolvujú záverečnú expedíciu „K prameňu Hrona“. Svoje poznatky a výsledky bádania zverejnia vo vestibule školy na posteroch a nástenkách pre ostatných študentov. Koordinátorkou projektu je Mgr. Alena Kvasnicová.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028